Det Danske Bloddonorstudie bygger på de danske blodbanker og på den velvillige deltagelse af danske bloddonorer.

Det Danske Bloddonorstudie styres af en ikke-videnskabelig bestyrelse, hvori de danske blodbanker og de danske bloddonororganisationer er repræsenterede.

Den daglige organisering styres af en videnskabelig styregruppe, bestående af aktive forskere med kompetencer indenfor administrering af biobanker, epidemiologi, statistiske metoder, genetik, biomarkører og immunologi.

Bestyrelse

Bjarne Kuno Møller, Formand for bestyrelsen, Blodbankchef og ledende overlæge i Region Midts Blodbank. Bjarne er som blodbankschef med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.
Morten Bagge Hansen, blodbankchef, overlæge dr.med. i Region Hovedstadens Blodbank. Morten er som blodbankchef, som bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og som leder af GivBlod med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.
Bente Graversen, Landsformand for Bloddonorerne i Danmark, direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune. Bente er bloddonorernes talerør og dermed også garant for at etablering og drift af Det Danske Bloddonorstudie sker i god overensstemmelse med bloddonorernes ønsker og forventninger.
Jørgen Georgsen, Ledende overlæge i Region Syd, og som medlem i Syddansk Transfusionsvæsen, med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.
Kim Varming, Blodbankschef og ledende overlæge i Region Nordjyllands blodbank. Kim er som blodbankschef med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.
Flemming Bøgh-Sørensen, Generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark. Flemming er bloddonorernes talerør og dermed også garant for at etablering og drift af Det Danske Bloddonorstudie sker i god overensstemmelse med bloddonorernes ønsker og forventninger.
Keld Mikkelsen Homburg, Blodbankchef og ledende overlæge i Region Sjællands Blodbank. Keld er som blodbankchef med til at sikre at undersøgelsen er i overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

Styregruppe

Styregruppen fungerer som Det Danske Bloddonorstudies daglige ledelse hvor driftsmæssig, videnskabelig og økonomisk strategi fastlægges. Styregruppen referer til Bestyrelsen.

Sisse Rye Ostrowski, professor, overlæge, ph.d., dr.med., forskningsleder af Biobankenheden i Blodbanken på Rigshospitalet. Har stor forskningserfaring indenfor immunologi og immundysfunktion, kritisk sygdom, kliniske- og laboratoriestudier samt biomarkører og personlig medicin. Studieleder på ny national Masteruddannelse i Personlig Medicin som udbydes af de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på KU, SDU, AU og AAU samt DTU. 
Christian Erikstrup, professor, overlæge, har forskningserfaring fra flere immunoepidemiologiske kohortestudier. Han er dataansvarlig og fungerer som statistisk konsulent på flere forskningsprojekter blandt andre Den Danske HIV Kohortes biobank. Christian er ansvarlig for inklusion af donorer til Det Danske Bloddonorstudie i Region Midtjylland.
Ole Birger Vesterager Pedersen, overlæge, forskningslektor, ph.d., har betydelig erfaring indenfor genetisk epidemiologi, validering af spørgeskemaer, videnskabsteori, etik, immunologi og reumatologi. Ole er med i fænotypegruppen og etikgruppen. Desuden er Ole ansvarlig for inklusion af donorer til Det Danske Bloddonorstudie i Region Sjælland.
Kaspar Rene Nielsen, overlæge, ph.d., er ansvarlig for inklusion af donorer til Det Danske Bloddonorstudie i Region Nordjylland. Kaspar har forskningserfaring indenfor immunologi, hæmatologi og molekylærbiologi.
Torben Barington, professor, overlæge, dr.med. er forskningsleder på Klinisk Immunologisk afdeling i Odense og leder af forskningsinfrastrukturen OPEN, som hjælper forskere med dataopsamling, dataanalyse og biobankfaciliteter. Torben er formand for forskningsudvalget og bestyrelsesmedlem i Forskningsfonden i Bloddonorerne i Danmark og ansvarlig for inklusion af donorer til Det Danske Bloddonorstudie i Region Syddanmark
Henrik Hjalgrim, overlæge, dr.med., har stor erfaring med epidemiologisk forskning baseret på store databaser. Henrik er ansvarlig for design af de epidemiologiske studier samt statistisk analyse af data.
Mikkel Steen Petersen, cand.scient., ph.d. har stor molekylærbiologisk og IT/databasemæssig erfaring. Mikkel vil som hovedområde stå for oprettelse og vedligehold af database til registrering af prøver og kliniske data.
Erik Sørensen, laboratorieleder, cand.scient., ph.d. har bred erfaring indenfor molekylærbiologi og ledelse. Erik fungerer bl.a. som leder for den hospitalsbaserede Region Hovedstadens Biobank og for Region Hovedstadens Biobankssekretariat på Rigshospitalet.
Thomas Hansen, Lektor, Forskningsleder, cand.scient., ph.d. har forskningserfaringer med genetisk epidemiologi og arbejder med at forstå de mekanismer, som er involveret i bl.a. hovedpine. Thomas udfører de genetiske analyser og håndterer det elektroniske spørgeskema.
Karina Banasik, Lektor, ph.d. har stor erfaring indenfor forskning i genetisk epidemiologi og arbejder aktuelt med at finde nye biomarkører for udvikling og progression indenfor hyppigt forekommende sygdomme. Udover genetiske analyser, herunder kvalitetskontrol, koordinerer Karina indsatsen omkring til Det Danske Bloddonorstudie forskningsinfrastruktur på supercomputeren Computerome.