Det Danske Bloddonorstudie bygger på de danske blodbanker og på den velvillige deltagelse af danske bloddonorer. Derfor styres undersøgelsen af en ikke-videnskabelig bestyrelse, hvori de danske blodbanker og de danske bloddonororganisationer er repræsenterede.

Den daglige organisering styres af en videnskabelig styregruppe bestående af aktive forskere med kompetencer indenfor epidemiologi, administrering af biobanker, statistiske metoder, genetik, biomarkører og immunologi.

Inklusion i undersøgelsen foretages af tappepersonalet på de forskellige tappesteder. Dataindsamlingen, datahåndteringen, logistikken omkring analyser og opbevaring af blodprøver varetages af henholdsvis logistik- og IT-gruppen og dataindsamlingsgruppen.

Bestyrelse

Bjarne Kuno Møller, Formand for bestyrelsen, Blodbankchef og ledende overlæge, er som blodbankchef i Region Midts Blodbank, med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

 

Morten Bagge Hansen, blodbankchef, overlæge dr.med., er som blodbankchef i Region Hovedstadens Blodbank, medlem af bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og som leder af GivBlod med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

 

Bente Graversen, Landsformand for Bloddonorerne i Danmark, direktør i Sundheds- og Kulturforvaltningen i Aalborg Kommune, er bloddonorernes talerør og dermed også garant for at etablering og drift af Det Danske Bloddonorstudie sker i god overensstemmelse med bloddonorernes ønsker og forventninger.

 

Jørgen Georgsen, Ledende overlæge, Region Syd, er i Syddansk Transfusionsvæsen, med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

Kim Varming, Blodbankschef og ledende overlæge i Region NordjyllandEr som blodbankschef  med til at sikre, at Det Danske Bloddonorstudie udføres i god overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

 

 

Flemming Bøgh-Sørensen, Generalsekretær for Bloddonorerne i Danmark. Er bloddonorernes talerør og dermed også garant for at etablering og drift af Det Danske Bloddonorstudie sker i god overensstemmelse med bloddonorernes ønsker og forventninger.

 


Keld Mikkelsen Homburg
, Blodbankchef og ledende overlæge, Region Sjælland, er som blodbankchef med til at sikre at undersøgelsen er i overensstemmelse med de danske blodbankers interesser.

Styregruppe

Styregruppen fungerer som kohortens daglige ledelse hvor driftsmæssig, videnskabelig og økonomisk strategi fastlægges. Styregruppen referer til Bestyrelsen.

Henrik Ullum, overlæge, professor, medinitiativtager til Det Danske Bloddonorstudie, leder af forskningsgruppen i Blodbanken på Rigshospitalet. Henrik arbejder med større biobanker og befolkningsstudier og er særligt interesseret i årsagerne til- samt betydningen og forebyggelsen af jernmangel blandt bloddonorer.


Christian Erikstrup
, professor, overlæge ph.d., har forskningserfaring fra flere immunoepidemiologiske kohortestudier. Han er dataansvarlig og fungerer som statistisk konsulent på flere forskningsprojekter blandt andre Den Danske HIV Kohortes biobank. Christian er ansvarlig for inklusion af DBDS donorer i Region Midtjylland.

Ole Birger Vesterager Pedersen, overlæge, forskningslektor, ph.d., har betydelig erfaring indenfor genetisk epidemiologi, validering af spørgeskemaer, videnskabsteori, etik, immunologi og reumatologi. Ole er med i fænotypegruppen og etikgruppen. Desuden er Ole ansvarlig for inklusion af donorer i Region Sjælland.


Kaspar Rene Nielsen
, overlæge, ph.d., er ansvarlig for inklusion af DBDS donorer i Region Nordjylland. Har forskningserfaring indenfor immunologi, hæmatologi og molekylærbiologi.

Torben Barington, professor, overlæge, dr.med. er forskningsleder på Klinisk Immunologisk afdeling i Odense og leder af forskningsinfrastrukturen OPEN, som hjælper forskere med dataopsamling, dataanalyse og biobankfaciliteter. Torben er formand for forskningsudvalget og bestyrelsesmedlem i Forskningsfonden i Bloddonorerne i Danmark og ansvarlig for inklusion af donorer i Region Syddanmark

Henrik Hjalgrim, overlæge, dr.med., har stor erfaring med epidemiologisk forskning baseret på store databaser. Henrik er ansvarlig for design af de epidemiologiske studier samt statistisk analyse af data.

Mikkel Steen Petersen, cand. scient., ph.d. har stor molekylærbiologisk og IT/databasemæssig erfaring. Vil som hovedområde stå for oprettelse og vedligehold af database til registrering af prøver og kliniske data.

Erik Sørensen, laboratoriechef, cand. scient., ph.d. har bred erfaring indenfor molekylærbiologi og ledelse. Fungerer som projektleder for opbygning af den hospitalsbaserede RH Biobank, hvori der indsamles 20.000 DNA prøver årligt. Vil som særligt fokusområde have systemer til praktisk prøvehåndtering.

Thomas Hansen, Lektor, Forskningsleder, Cand Scient, PhD har forskningserfaringer med genetisk epidemiologi og arbejder med at forstå de mekanismer, som er involveret i bl.a. hovedpine. Thomas udfører de genetiske analyser og håndterer det elektroniske spørgeskema.

 


Karina Banasik

Kristoffer Burgdorf