Covid-19 information

Privatlivspolitik og samtykke

Læs samtykket for nye bloddonorer her.

Indholdsoversigt

1. Generelt

Denne privatlivspolitik beskriver de handlinger, der foretages, når du benytter dette website, og for dig som allerede er eller tilmelder dig som bloddonor og/eller stamcelledonor. Du kan også læse om dine rettigheder jf. Persondatabeskyttelsesloven og EU-Persondataforordningen (fremover GDPR) her.

Det er vigtigt at fremhæve, at det er blodbankerne og dermed regionerne, der for fremtiden er ansvarlige for dine data, hvis du tilmelder dig som bloddonor og/eller stamcelledonor. Det er således blodbankerne, der garanterer for it-sikkerheden ifm., at du donerer blod. Det er også din blodbank, du skal rette henvendelse til, hvis du vil gøre brug af dine it-rettigheder, når du er donor.

Bloddonorerne i Danmark (fremover BiD) står alene for formidling af dine oplysninger til blodbankerne. BiD vil dog modtage enkelte personoplysninger fra blodbankerne om dig for at kunne leve op til sit formål. For at læse mere om BiD, kan du klikke her.

2. Indsamling af persondata

2.1. Tilmelding

De personoplysninger, som blodbankerne indsamler ifm. din tilmelding, understøtter deres arbejde, sikrer patientsikkerheden og din sikkerhed som donor. Blodbankerne indsamler følgende personoplysninger om dig ifm. din tilmelding:

 1. Fulde navn
 2. Adresse
 3. Cpr. nr.
 4. Kontaktoplysninger
 5. Ønsket tappested
 6. Motivation/årsag til at melde dig

Registrering som donor er baseret på dit udtrykkelige samtykke. Dette betyder, at du er oplyst om brugen af dine data, dine rettigheder, herunder at du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid, hvis du skifter mening, og at du har læst, forstået og accepteret de betingelser, der er oplistet i samtykket for at blive bloddonor.

Ifm. din tilmelding vil dine data være på BiD’s server, indtil blodbankerne har arkiveret dine data. I dette tidsrum har BiD adgang til at se dine data, men ikke ændre i dem.

2.2 Mulighed for at sætte sig selv i karantæne

Når du er tilmeldt som bloddonor, har du mulighed for periodevis at sætte dig selv i karantæne fx ved sygdom eller rejser, der udløser karantæne jf. karantænereglerne, som du kan læse om på www.bloddonor.dk. BiD indsamler dine indtastede data, når du sætter dig selv i karantæne, på vegne af blodbankerne. De oplysninger du skal indtaste, og som vil blive sendt til blodbanken er:

 1. Fulde navn
 2. Cpr.nr.
 3. E-mailadresse
 4. Tappested
 5. Meddelelse til blodbank om årsag til karantænen

2.3. Skift af blodbank

Når du er tilmeldt som bloddonor, har du mulighed for at skifte blodbank via www.bloddonor.dk. BiD indsamler dine indtastede data, når du skifter blodbank, på vegne af blodbankerne. De oplysninger du skal indtaste, og som vil blive sendt til blodbanken er:

 1. Tidligere tappested
 2. Nye tappested
 3. Fulde navn
 4. Adresse
 5. Cpr.nr.
 6. Kontaktoplysninger

Du har ifølge GDPR ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være national lovgivning, der giver blodbankerne hjemmel til ikke at efterkomme dine ønsker fuldt ud. Læs mere om dette i nedenstående afsnit.

2.4. Sikker forbindelse

https://bloddonor.dk/ har et SSL-certifikat.

SSL står for ”Secure Sockets Layer”, og er et digitalt certifikat, der godkender forbindelsen mellem brugeren og hjemmesiden samt giver en sikker, privat og krypteret linje til videregivelse af information.

SSL sikrer, at al data sendt mellem brugeren og hjemmesiden forbliver privat, så følsomme informationer ikke kan læses af tredjepart.

SSL-certifikatet fornyes hver 3. måned.

Derudover har https://bloddonor.dk/ et internt og loginbeskyttet system til opbevaring af disse følsomme informationer. Det interne system har, ligesom https://bloddonor.dk/, et SSL-certifikat.

Følsomme informationer, som f.eks. CPR-nummer, bliver aldrig gemt direkte på https://bloddonor.dk/, men udelukkende i vores interne system.

Du kan altid bekræfte, at hjemmesiden har en sikker forbindelse samt se oplysninger om SSL-certifikatet, når du er inde på hjemmesiden. Det er oftest signaleret med et ikon af en lås ved siden af browserens hjemmesideadressefelt, men hvordan det helt nøjagtigt ser ud, varierer alt efter, hvilken browser, du benytter dig af:

Edge

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Safari

Du kan altid trykke på låsen for at se flere informationer omkring SSL-certifikatet.

3. Hjemmel for indsamling af dine data

Indsamlingen af dine data ifm. afgivelsen af dit samtykke til bloddonation sker i henhold til blodforsyningsloven § 1 stk. 1.

Løbende registreres der data ifm. dine donationer af blod og blodprodukter. Denne indsamling har hjemmel i samme lov § 7, § 9 og § 12. Som stamcelledonor er du omfattet af vævsloven og bekendtgørelsen om humane væv og celler (BEK nr. 764 af 26. maj 2015, revideret med BEK nr. 454 af 27. april 2017). Disse love sætter nogle krav for sporbarhed og data om donationer til blodbanker og vævcentre. Derfor bliver der registreret data om dig jf. § 16, og der hentes flere data efter dit samtykke jf. bilag 8 i bekendtgørelsen fra 26. maj 2015. Den enkle beskrivelse af disse paragrafer er, at blodbankerne registrerer dine oplysninger for at sikre patientsikkerheden for de patienter, der skal modtage dine donationer, og for at sikre din sundhed som donor. Blodbankernes databehandling er endvidere sikret hjemmel i GDPR i henhold til artikel 6, litra e), og artikel 9, litra h). Disse artikler gør det muligt for blodbankerne at behandle personoplysninger til udførelse af blodtapning, for donorpleje og i samfundets interesse.
For at sikre at alle blod- og stamcelledonationer er fuldt sporbare fra donor til modtager, slettes dine oplysninger ifm. donationen ikke. Dette er et væsentligt krav til at levere sikker klinisk pleje og for patientsikkerheden.

4. Deling af dine data

Dine oplysninger vil blive brugt til at understøtte dit ønske om bloddonation/stamcelledonation. De oplysninger, du har indtastet, sendes videre til de(n) blodbank(er) via en sikker forbindelse. De vil ikke blive delt med andre end de(n) relevante blodbank(er).

For at give dig fleksibilitet kan dine data deles mellem blodbankerne, så du kan skifte blodbank efter behov, herunder hvis du flytter fra en sygehusregion til en anden. Anonymiserede data (som ikke identificerer dig) opbevares af BiD og bruges til, at BiD kan løse sin opgave, som er at sikre en stabil og sikker dansk blodforsyning. Derfor opbevarer BiD anonymiserede data om dig til rekrutterings- og strategiformål.

Hvis du ønsker at støtte forskningen, kan du tilmelde dig bloddonorstudiet. Du kan læse mere om bloddonorstudiet her eller høre mere i din blodbank, hvor du også kan tilmelde dig. Dine data deles ikke til dette formål, før du har afgivet dit udtrykkelige samtykke.

BiD modtager din mailadresse, når du er blevet tilmeldt som bloddonor, således at du kan modtage nyhedsbrev elektronisk fra BiD. Nyhedsbreve kan afmeldes direkte i nyhedsbrevet.

BiD (herunder lokale korps) kan modtage dit fulde navn og adresse i de tilfælde, hvor blodbanken beder BiD om at sende dig ønsket materiale eller gave.

5. Beskyttelse af dine data

GDPR erstattede Persondatabeskyttelsesloven fra ​​1998 den 25. maj 2018. Principperne i Persondatabeskyttelsesloven forbliver, men GDPR kræver, at alle organisationer, der behandler data, skal have et retsgrundlag for at gøre det.

6. Kommunikation og markedsføring til dig

Når du er bloddonor, vil du modtage kommunikation fra blodbankerne med indkaldelser til tapning pr. telefon/mobil, e-mail, sms og brev. Ligeledes vil e-mail og sms kunne bruges til at sende påmindelser om indgåede tappeaftaler. Endvidere kan sms og e-mail bruges til anden information, herunder bl.a. ”takke-sms”.
BiD vil gerne informere dig om det værdifulde arbejde, du udfører, ved nogle gange årligt at sende dig magasinet ’Bloddonor’. Endvidere kan du modtage nyhedsbreve fra BiD.
Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet af blodbankerne ifm. indkaldelse til tapning, så kontakt din blodbank. Ønsker du ikke at modtage BiD’s magasin ’Bloddonor’, kan du kontakte BiD på kontor@bloddonor.dk. Nyhedsbreve afmeldes via link i nyhedsbrevet.

7. Hvis du interagerer med BiD på de sociale medier

BiD har profiler på de sociale medier som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn. Du er velkommen til at besøge disse profiler og benytte indholdet i det omfang du har lyst, og brugerbetingelserne giver dig mulighed for det. Det er alene det sociale medies privatlivspolitik og it-sikkerhedspolitik, der er gældende. Hverken blodbankerne eller BiD er ansvarlige for din brug af sociale medier. Stiller du spørgsmål, skriver kommentarer eller lignende på sociale medier, så forbeholder BiD sig ret til at adressere svar direkte til dig på det sociale medie.

Via sociale medier måler vi trafikken til vores websites www.bloddonor.dk og www.givblod.dk vha. bl.a. Facebook pixel og Google Analytics. I så vid udstrækning det er muligt, vil vi anonymisere dine data for analysebrug. I de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, vil vi slette dine oplysninger efter brug. Formålet med analyserne er at se værdien af vores kommunikationstiltag på de sociale medier og dermed lægge kræfterne der, hvor de giver størst effekt ift. at fremme bloddonorsagen.

8. Dine rettigheder som donor

Du har som bloddonor en række rettigheder, og du er beskyttet af loven om blodforsyning.

Du kan til enhver tid sætte dig selv i karantæne eller pause fra bloddonation. Du kan kontakte blodbanken for dette, og på www.bloddonor.dk har du også mulighed for at sætte dig selv i karantæne. Det er ligeledes blodbanken, du skal kontakte, hvis du ønsker at stoppe som bloddonor.

9. Dine it-rettigheder

Blodbankerne og BiD henholder sig til det samtykke, du har afgivet ved din tilmelding som donor, samt det/de samtykke(r) du har afgivet efterfølgende.

Blodbankerne og BiD arbejder med tredjeparter for at udføre vores arbejde. Tredjeparter kan være leverandører af telekommunikation, it-systemer mv. Alle leverandører, der har adgang til dine data, skal holde samme høje standard for databeskyttelse og regulering som blodbankerne.

9.1. Retten til indsigt

Du kan anmode om at få oplyst, hvilke leverandører dine data er blevet delt med, samt hvilke oplysninger, der er registreret om dig ved at sende en anmodning om indsigt til din blodbank.

Får du ikke tilfredsstillende indsigt, har du ret til at klage til Datatilsynet. Du finder kontaktoplysninger og klagevejledning her: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

9.2. Retten til berigtigelse og sletning (retten til at blive glemt)

Hvis der skulle være registreret forkerte oplysninger om dig, og du ønsker disse berigtiget, eller hvis du ønsker at få slettet nogle oplysninger om dig, har du ret til det. Du skal kontakte din blodbank for at gøre brug af dine rettigheder. Vær opmærksom på at ikke alle personoplysninger kan slettes i henhold til national lovgivning, der tilsidesætter visse rettigheder, der er oplyst i GDPR.

Når du stopper som donor, gøres du inaktiv i systemet. Af hensyn til patientsikkerheden bliver du ikke slettet i systemerne. Se hjemmel for dataindsamling tidligere i denne privatlivspolitik.
Slettepolitik for donorhenvendelser

10. Slettepolitik for donorhenvendelser

Når du som bloddonor henvender dig pr. e-mail til landsorganisationen og afgiver personfølsomme oplysninger, så har du nogle rettigheder ifølge EU-persondataforordningen. Når vi besvarer din mail, sletter vi de personfølsomme oplysninger, du har afgivet til os. Det gør vi fordi vi ikke kan garantere, at din mailforbindelse er sikker. Når vi har færdigbehandlet din henvendelse, vil vi hurtigst muligt slette dine oplysninger og din henvendelse, hvis den indeholder personfølsomme oplysninger. Din henvendelse slettes derfor efter løbende 30 dage, fra din henvendelse er færdigbehandlet.

11. Websitet www.bloddonor.dk

11.1.Ejer- og kontaktoplysninger

Dette website udbydes af:

Bloddonorerne i Danmark
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
Telefon: 36 35 96 07
Cvr: 46126017
Kontaktperson: Lasse Klein Wittendahl Nielsen
E-mail: lasse@bloddonor.dk

11.2. Formål med indsamling af data

Dette website anvender cookies for at kunne forbedre brugeroplevelsen af sitet. Du kan læse mere om cookies i nedenstående punkt.

Endvidere anvendes Facebook-pixlen til at måle trafik til og fra de sociale medier. Formålet med at måle trafikken er at få viden om effekten af kommunikationsindsatser og dermed sikre en mere effektiv rekruttering og fastholdelse fremadrettet.

11.3. Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Cookies kan både slettes og blokeres. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering Sitet anvender cookies fra tredjepart til at måle trafikken på websitet. BiD anvender Google Analytics til at analysere trafikken på websitet. Google Analytics har adgang til de pågældende cookies i anonymiseret form.

Du kan administrere dit samtykke her: Indstillinger

Du kan slette dine annonceringscookies, fra vores hjemmeside, her: Tryk her for at slette
Efter siden genindlæses, vil cookies slettes samt være slået fra.

CookieTypeVarighedBeskrivelse
__cf_bm30 minutterDenne cookie indstilles af CloudFlare. Cookien bruges til at understøtte Cloudflare Bot Management.
__cfduid1 månedCookien bruges af cdn-tjenester som CloudFlare til at identificere individuelle klienter bag en delt IP-adresse og anvende sikkerhedsindstillinger pr. Klient. Det svarer ikke til noget bruger-id i webapplikationen og gemmer ikke personligt identificerbare oplysninger.
_fbp3 månederDenne cookie indstilles af Facebook til at levere reklame, når de er på Facebook eller en digital platform, der drives af Facebook-reklamer efter at have besøgt dette websted.
_ga2 årDenne cookie er installeret af Google Analytics. Cookien bruges til at beregne besøgende, session, kampagnedata og holde styr på webstedsbrug til websteds analytiske rapport. Cookies gemmer oplysninger anonymt og tildeler et tilfældigt genereret nummer for at identificere unikke besøgende.
_gat_gtag_UA_48172314_11 minutDenne cookie indstilles af Google og bruges til at skelne brugere.
_gid1 dagDenne cookie er installeret af Google Analytics. Cookien bruges til at få oplysninger om, hvordan besøgende bruger og websted og hjælper med at oprette en analyserapport om, hvordan hjemmesiden klarer sig. De indsamlede data anvendes efter besøgende, kilden, hvor de kommer fra, og de sider, der er besøgt i en anonym form.
CONSENT1 år 6 månederIngen beskrivelse tilgængelig.
cookielawinfo-checbox-analytics011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Analytics".
cookielawinfo-checbox-functional011 månederCookien indstilles af GDPR-cookie-samtykke til at registrere brugertilladelsen til cookies i kategorien "Funktionalitet".
cookielawinfo-checbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 årCookien indstilles af GDPR-cookie-samtykke til at registrere brugertilladelsen til cookies i kategorien "Annonce".
cookielawinfo-checkbox-necessary011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookies bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Nødvendige".
cookielawinfo-checkbox-performance011 månederDenne cookie er indstillet af GDPR Cookie Consent plugin. Cookien bruges til at gemme brugerens samtykke til cookies i kategorien "Ydeevne".
fr3 månederCookien indstilles af Facebook til at vise relevante reklamer for brugerne og måle og forbedre reklamerne. Cookien sporer også brugerens adfærd på nettet på websteder, der har Facebook-pixel eller Facebook-socialt plugin.
IDE1 år 24 dageBrugt af Google DoubleClick og gemmer oplysninger om, hvordan brugeren bruger webstedet og enhver anden annonce, inden han besøger webstedet. Dette bruges til at præsentere brugere for annoncer, der er relevante for dem i henhold til brugerprofilen.
laravel_session2 timerlaravel bruger laravel_session til at identificere en sessionsforekomst for en bruger, dette kan ændres
test_cookie15 minutterDenne cookie indstilles af doubleclick.net. Formålet med cookien er at afgøre, om brugerens browser understøtter cookies.
viewed_cookie_policy011 månederCookien indstilles af GDPR Cookie Consent-pluginet og bruges til at gemme, om brugeren har givet sit samtykke til brugen af cookies eller ej. Den gemmer ikke personlige data.
VISITOR_INFO1_LIVE5 måneder 27 dageDenne cookie indstilles af Youtube. Bruges til at spore oplysningerne om de integrerede YouTube-videoer på et websted.
XSRF-TOKEN2 timerCookien indstilles af Wix-webstedsopbygningsplatform på Wix-websted. Cookien bruges af sikkerhedsmæssige årsager.
YSCnuværende sessionDenne cookie indstilles af Youtube og bruges til at spore visningen af indlejrede videoer.
yt-remote-connected-devices-Ingen beskrivelse tilgængelig.
yt-remote-device-id-Ingen beskrivelse tilgængelig.

11.4.   Personoplysninger

Personoplysninger i form af IP-adresser afgives aldrig til tredjepart. IP-adressen bruges til at få større kendskab om brugen af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore ydelser, tjenester og teknologier, samt vores informationsarbejde, der understøtter løsningen af BiD’s opgave. I så vid udstrækning det er muligt, foretager vi en anonymisering af IP-adresserne for analysebrug. For de tilfælde hvor dette ikke er muligt, vil vi slette oplysningerne efter brug.

11.5. Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker indsigt i de oplysninger, som er registreret om dig hos BiD, skal du rette henvendelse på kontor@bloddonor.dk. Er der registreret forkerte data du vil have rettet, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i GDPR.

11.6. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Siden er sikret af SSL-kryptering for at forhindre uvedkommende i at tiltvinge sig personfølsomme data. Blodbanken gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til opfyldes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder ud over det tidsrum, der er brug for dem.