Love og regler

Herunder kan du finde en række nyttige love og regler, der vedrører bloddonation:

  • BLODFORSYNINGSLOVEN vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. april 2005. Lov om fremskaffelse af humant blod til behandlingsformål.
  • BEKENDTGØRELSE OM SIKKERHED I FORBINDELSE MED BLODDONATION
  • TRANSFUSIONSMEDICINSKE STANDARDER som er fastlagt af Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Transfusionsmedicin er den lægelige disciplin, der varetager hele forløbet mellem bloddonor og modtager, dvs. fra udvælgelse og tapning af donor i blodbanken, over bearbejdning og undersøgelse af blodet i laboratoriet, til korrekt transfusion af patienten på sengeafdelingen. TMS beskriver en række standardprocedurer, sikkerhedsregler og forhold, der anses for god praksis ved udøvelse af transfusionsmedicinsk virksomhed. TMS’ formål er at sikre en så risikofri tapning af bloddonorer som muligt og at sikre en ensartet, høj kvalitet af de fremstillede blodprodukter således, at risikoen for patienterne ved transfusionsbehandling gøres mindst mulig.
  • EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/98/EF af 27. januar 2003. Om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved tapning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humant blod og blodkomponenter og om ændring af direktiv 2001/83/EF
  • KOMMISSIONENS TEKNISKE DIREKTIV 2004/33/EF af 22. marts 2004. Om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/98/EF med hensyn til visse tekniske krav til blod og blodkomponenter.
  • EUs CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER af 14.12.2007. Artikel tre beskriver, at ingen del af den menneskelige krop må gøres til genstand for salg.
  • VÆVSLOVEN. Offentliggjort 30. august 2014 af Sundheds- og Ældreministeriet. Bekendtgørelse af lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler.
  • BEKENDTGØRELSE OM HUMANE VÆV OG CELLER. Offentliggjort 5. juni 2015 af Sundheds- og Ældreministeriet. Denne bekendtgørelse omfatter donation, udtagning og testning af væv og celler, forarbejdning, konservering, opbevaring, distribution, import og eksport, hvis væv og celler er beregnet til anvendelse i den menneskelige organisme.