Strategi 2021-2025

Organisationen Bloddonorerne Danmark

Bloddonorerne Danmark er en landsdækkende organisation, der rekrutterer og anerkender bloddonorer. Der er (pr. 1. januar 2020) 180.000 bloddonorer, som svarer til tre procent af den danske befolkning. Årligt tappes der 284.000 portioner blod og plasma fra donorerne til gavn for patienterne. Vi har fem regionsafdelinger, der samler vores 50 lokale bestyrelser, alt sammen baseret på frivillig og ubetalt arbejdskraft. Sammen med et sekretariat sikrer over 450 frivillige i fællesskab, at vi sammen lykkedes med de opgaver, vi har påtaget os.
Bloddonorerne Danmark repræsenterer bloddonorerne, og vi arbejder for at fremme deres interesser og rettigheder. De er sunde og raske personer, som har valgt at stille deres blod og tid til rådighed for frivillig, ubetalt og anonym bloddonation.


Udfordringer

Bloddonorerne Danmark er en organisation i omstilling. Der tappes mindre fuldblod, fordi hospitalerne på ansvarlig vis har fokus på forbruget, og der er et øget behov for plasma og andre blodprodukter. Der er fortsat behov for at rekruttere nye donorer og mange steder også flere end det naturlige frafald giver anledning til. Langt de fleste steder er det ikke svært at rekruttere donorer, og det er glædeligt.

Bloddonorerne stiller nye krav, som vi må lytte til. Strukturen i organisationen er flere steder ændret fx vedrørende færre tappesteder og ændrede åbningstider i blodbanken. Endelig er det frivillige område også under forandring. Det kan være svært at rekruttere frivillige, som er parate til at påtage sig flere eller længerevarende opgaver og roller. Frivillige stiller krav, og dem skal organisationen være parat til at imødekomme. Vi har i dag en todelt organisation med informatører og bestyrelser, som vi i stigende grad har behov for at få koordineret. Så der er en lang række udfordringer, der skal håndteres i en strategi for Bloddonorerne Danmark 2021–2025.


Mission

Bloddonorerne Danmarks formål er at sikre, at der er bloddonorer nok, så blodbankerne kan sikre den nødvendige forsyning af blod og blodprodukter til patientbehandling.

Vision

Danmark skal være selvforsynende med blod og blodprodukter baseret på frivillige, ubetalte og anonyme bloddonorer.

Pejlemærker/målsætninger:

1. Stabil blodforsyning
Bloddonorerne Danmark understøtter en stabil blodforsyning gennem rekruttering og anerkendelse af donorerne. Vi skal have et konstruktivt samarbejde med regioner og blodbanker.
Det gør vi ved

 • at arbejde for at tappesteder og åbningstider i blodbankerne så vidt muligt svarer til donorernes muligheder
 • selv at rekruttere nye donorer og ved at understøtte donorerne i at rekruttere nye donorer
 • at anerkende donorernes indsats, så de motiveres til fortsat at være til rådighed
 • at støtte stamcelleregistrene med deres rekruttering af stamcelledonorer
 • at styrke bloddonorerne og patienternes helbred og sikkerhed i forbindelse med bloddonation.

2. En stærk og anerkendt organisation
Bloddonorerne Danmark er en anerkendt og stærk organisation, som tilretter sig tiden og tidens behov. Vi er også en synlig organisation med et positivt image, som kommunikerer via nye og gamle kommunikationsformer rettet mod relevante målgrupper.
Det gør vi ved at

 • udarbejde og implementere en imagestrategi
 • udarbejde en kommunikationsplan og -materialer
 • have en tæt dialog og et konstruktivt samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

3. Kompetent, frivilligt arbejde i en flad organisation
Bloddonorerne Danmark bygger på frivilligt arbejde, og der er fokus på kompetenceudvikling og anerkendelse af det frivillige arbejde. Vi ønsker en flad og gennemsigtig organisation, hvor der er klarhed over, hvor opgaverne løses med kort vej fra ide til handling.
Det gør vi ved at

 • have en klar opgavefordeling mellem bestyrelser og landskontor / frivillige og ansatte
 • have fokus på og styrke uddannelsesforløb til frivillige
 • revurdere vores organisationsstruktur, så den understøtter vores opgaver bedst muligt
 • informatører og bestyrelser tænkes tæt sammen og har fælles opgaver
 • organisationen understøtter og anerkender det frivillige arbejde.

4. Verden og Bloddonorerne Danmark
Bloddonorerne Danmark vil bidrage til at imødekomme udvalgte områder af FN´s verdensmål – under sundhed er vores opgave at sikre en stabil blodforsyning samt bidrage til udvikling af ny viden. Vi vil endvidere arbejde for at være en grøn og bæredygtig organisation.
Det gør vi ved at

 • udarbejde en plan for hvordan vi bliver en grøn og bæredygtig organisation, der er opmærksom på verdensmålene i vores beslutninger
 • prioritere og støtte det Danske Bloddonorstudie
 • følge det internationale arbejde med blodforsyning.